Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Metlika

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva